Real Decret 1007/2023: Novetats en la facturació electrònica per a empresaris i professionals

by | abr. 15, 2024

El passat 5 de desembre de 2023, es va aprovar el Real Decreto 1007/2023, que modifica els requisits que han de complir els sistemes i programes informàtics o electrònics que donen suport als processos de facturació d’empresaris i professionals. A més, el nou reglament també estableix la normalització dels formats dels registres de facturació. 

Aquestes noves normes tenen com a objectiu principal garantir la integritat, conservació, accessibilitat, legibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació. D’aquesta manera, es pretén lluitar contra el frau fiscal i facilitar el compliment de les obligacions fiscals per part dels empresaris i professionals.

Quins són els principals canvis que introdueix el Real Decret 1007/2023?

  • Sistemes informàtics de facturació: Els sistemes informàtics que s’utilitzin per a la facturació han de complir una sèrie de requisits tècnics i de seguretat. Aquests requisits inclouen la implementació de mesures de control d’accés, la traçabilitat de les operacions, la protecció de les dades i la generació de registres d’auditoria.
  • Formats de registres de facturació: Els registres de facturació electrònica han de seguir un format normalitzat, que s’especifica en el reglament. Això permetrà a l’Agència Tributària automatitzar la comprovació de les factures i facilitarà l’intercanvi de dades entre empreses.
  • Obligacions de conservació: Els empresaris i professionals han de conservar els registres de facturació electrònica durant un període de 5 anys.

A qui afecta el Real Decret 1007/2023?

El Real Decreto 1007/2023 afecta a tots els empresaris i professionals que realitzin operacions subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i que utilitzin sistemes informàtics o electrònics per a la facturació.

Què han de fer els empresaris i professionals per complir amb el Real Decreto 1007/2023?

Els empresaris i professionals que utilitzin sistemes informàtics o electrònics per a la facturació han de revisar els seus sistemes per assegurar-se que compleixen amb els requisits del Real Decreto 1007/2023. Si cal, hauran d’adaptar els seus sistemes o adquirir un nou programari de facturació que compleixi amb la normativa. 

A més, els empresaris i professionals han de formar els seus empleats en l’ús del nou sistema de facturació i en les obligacions de conservació dels registres de facturació. 

El termini per complir amb el Real Decreto 1007/2023 és el 1 de gener de 2024.

Recomanacions

Es recomana als empresaris i professionals que comencin a planificar l’adaptació dels seus sistemes de facturació al Real Decreto 1007/2023 amb el temps suficient. A més, és important que s’informin en detall sobre els requisits del reglament i que consultin amb un expert si tenen qualsevol dubte. 

L’Agència Tributària ha posat a disposició dels contribuents una sèrie de recursos per ajudar-los a complir amb el Real Decreto 1007/2023. Aquests recursos inclouen una guia informativa, un model de declaració responsable i un formulari de sol·licitud d’assistència tècnica.

Informació addicional

Real Decreto 1007/2023: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-24840