Assessorament fiscal

T’oferim assessorament en matèria fiscal

La normativa fiscal canvia contínuament i això afecta a qualsevol negoci. Enfronta els desafiaments amb confiança gràcies al nostre assessorament. Dissenyem estratègies personalitzades per minimitzar riscos i maximitzar beneficis. Els nostres experts us guiaran a través de decisions financeres informades, assegurant el compliment normatiu i una gestió fiscal eficient.

01

Assessorament & Planificació

La planificació fiscal és una eina crucial per determinar l’èxit o fracàs dels negocis ja siguin PIMES, grans empreses o empresaris individuals. Nosaltres t’ajudem a optimitzar la càrrega tributària.

02

Confecció & Presentació

Gestionem tota la part administrativa que suposa la preparació i presentació de les declaracions fiscals davant de les Administracions Públiques.

03

Revisió & Inspeccions

Defensarem els teus interessos, des de la proximitat i comprmís, davant de possibles processos de revisió i inspecció a instància dels organismes oficials.

Serveis fiscals

Preparació i presentació de les vostres obligacions fiscals

 • Impost sobre societats
 • Impost sobre la renta de les persones físiques
  • Mòduls
  • Estimació directe
 • Impost sobre patrimoni
 • Impost sobre el valor afegit
  • Obligacions de facturació
 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impost sobre l’increment de valor dels béns de naturales urbana (plusvàlua municipal) 
 • Impost sobre activitats econòmiques

El nostre assessorament fiscal us ajudarà a:

Planificar per tal de minimitzar el cost tributari alhora que es compleix la normativa legal.